Informacje o Projekcie

 

Po kilkuletnich wysiłkach i ogromnym zaangażowaniu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. oraz władz Miasta Piekary Śląskie, dnia 15 grudnia 2005 r. Decyzją Komisji Europejskiej K(2005)5650 została przyznana pomoc w ramach Funduszu Spójności dla Projektu pn. "Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich"CCI 2005/PL/16/C/PE/006

   Zgodnie z ww. decyzją KE Projekt obejmował: budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta, rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków „Północ”, budowę nowej oczyszczalni ścieków „Południe”, budowę i modernizację sieci wodociągowej. Łączna długość kanalizacji przewidywana do realizacji to około 103,00 km. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Miasta w ilości około 19,00 km.

Koszt inwestycji to 27 299 000 euro. Maksymalna kwota pomocy z Funduszu Spójności wynosi 16 297 503 euro, co stanowi 59,70 % wydatków kwalifikowanych. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie przez Gminę Piekary Śląskie i MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., oraz ze środków pożyczkowych z NFOŚiGW.
Zakończenie realizacji Projektu – 31 grudzień 2010 r.

W dniu 07.06.2010 r. Komisja Europejska wydała decyzję nr K(2010)3781 zmieniającą decyzję K(2005)5650 z dnia 15.12.2005 r. dla Projektu Funduszu Spójności "Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich" CCI 2005/PL/16/C/PE/006.

Decyzja zmieniająca nie naruszając w zasadniczy sposób pierwotnych założeń, doprecyzowała w szczególności ilości wskaźników rzeczowych, które przedstawiają się następująco:

 -  rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków „Północ”,
 -  budowa nowej oczyszczalni ścieków „Południe”,
 -  łączna długość kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidywana do realizacji wyniesie
    około 100,00 km
 -  budowa i modernizacja sieci wodociągowej, na obszarze Miasta wyniesie około
    21,00 km,
  
Ponadto wartość kwalifikowana zakresu rzeczowego projektu wynosi w chwili obecnej 38 mln Euro. Maksymalna kwota pomocy z Funduszu Spójności w dalszym ciągu wynosi 16 297 503 euro, a pozostała część zwiększonych wydatków poniesiona zostanie przez Gminę Piekary Śląskie i MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., oraz ze środków pożyczkowych z NFOŚiGW. Termin zakończenie Projektu 31.12.2010 r.

Do głównych celów projektu należy:

* uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Piekary Śląskie,
* poprawa stanu sanitarnego na terenie Miasta,
* poprawa stanu środowiska poprzez redukcję ładunku zanieczyszczeń
   zrzucanych do odbiornika i poprawę jakości wody w rzece Brynicy, Przemszy
   w zlewni rzeki Wisły (ochrona obszarów źródłowych Wisły),
* ochrona wód podziemnych stanowiących rezerwuar wody pitnej dla Śląska,
* ochrona wód powierzchniowych w zbiorniku retencyjnym „Kozłowa Góra”,
* poprawa stanu sanitarnego w rejonie zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego
   "Żabie Doły",
* poprawa niezawodności zaopatrzenia w wodę i zmniejszenie awaryjności
   sieci wodociągowej.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności, przyczyni się do realizacji celów strategicznych w zakresie ochrony środowiska zawartych w następujących dokumentach:

* Dyrektywa dotycząca ścieków komunalnych 91/271/EWG,
* Dyrektywy o wodzie pitnej 98/83/WE, 75/440/EWG i 80/778/EWG,
* Dyrektywa dotycząca osadów ściekowych 86/278/EEC.

Powyżej przedstawione cele zgodne są z celami Unii Europejskiej i przyczyniają się do harmonijnego rozwoju oraz wspierają działania zwiększające spójność pomiędzy krajami członkowskimi UE. Dodatkowo, cele te doprowadzają do osiągnięcia standardów ekologicznych prawodawstwa polskiego i UE w zakresie oczyszczania ścieków, a przez to osiągnięcia zgodności z celami polityki ekologicznej.

Wnioskodawcy i promotorzy przedsięwzięcia:

Wnioskodawca:

Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
Tel. (032) 287 20 41

Beneficjent:

Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektu:

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 38
41-947 Piekary Śląskie
Tel. (032) 287 98 02


   W dalszej części naszej strony internetowej, pod wskazanymi adresami i telefonami, służymy - w szczególności Państwu, mieszkańcom naszego Miasta Piekary Śląskie - wszelkimi informacjami i wyjaśnieniami związanymi z realizacją niniejszego Projektu Funduszu Spójności.