Strona główna » Dla mieszkańców

Stan Realizacji robót w ramach realizowanego Projektu Funduszu

Spójności pn. "Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich"

CCI 2005/PL/16/C/PE/006


Zasady uzyskania warunków technicznych przyłączenia,
wykonania i odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Dla Parcel Zabudowanych

Celem uzyskania warunków technicznych dla przyłącza kanalizacji sanitarnej należy:

1./ Złożyć do MPWiK Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, ul. Roździeńskiego 38 Wniosek o wydanie
      warunków technicznych przyłączenia, wykonania i odbioru przyłącza kanalizacji
      sanitarnej.

2./ Zawrzeć Umowę o realizację przyłącza kanalizacyjnego.

   Na podstawie ww. dokumentów MPWiK Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich wydaje warunki techniczne przyłączenia, wykonania i odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zabudowanych.

   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wykonuje przyłącze kanalizacji sanitarnej do granicy działki. Natomiast właściciel działki składa wniosek wymieniony w pkt. 1, do którego dołącza dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny).

   Właściciel działki składając wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia, wykonania i odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 w dziale technicznym podpisuje „umowę o realizację przyłącza kanalizacyjnego”. W ww. umowie MPWiK Sp. z o.o. Piekary Śląskie zobowiązuje się do wykonania w trakcie budowy kanału ulicznego sanitarnego własnym kosztem część przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od kanału ulicznego do granicy nieruchomości.

   Właściciel posesji zobowiązuje się do wykonania na własny koszt w terminie wskazanym przez MPWiK na terenie swojej nieruchomości odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej od granicy nieruchomości, wraz ze studnią przyłączeniową oraz instalację wewnętrzną.

  Przyłącze od granicy nieruchomości wraz ze studnią przyłączeniową przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez MPWiK Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich pod kątem wykonania zgodnie z projektem.

   Sposób realizacji i odbioru zostanie określony w „Warunkach technicznych przyłączenia, wykonania i odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej”, do nieruchomości zabudowanych.

   Jeżeli właściciel posesji zdecyduje się na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, to całość dokumentacji wraz z wykonawstwem realizuje na własny koszt.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi zakresu realizacji kanalizacji sanitarnej na terenie Piekar Śląskich, wyjaśniamy:

  1. MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. realizuje kanalizację sanitarną do granic pierwszych parcel przylegających bezpośrednio do pasa drogowego.
  2. W przypadku ganków - jeżeli przewidywana jest w tych gankach dalsza zabudowa, a obecnie istnieją co najmniej dwa budynki - również.
  3. Powyższa sytuacja nie dotyczy prywatnych dróg dojazdowych do posesji, które realizowane są wspólnie przez ich współwłaścicieli.
  4. W sytuacji, gdzie z konfiguracji terenu wynika, że jedyną możliwością odprowadzenia ścieków z budynku jest ułożenie kanalizacji sanitarnej przez parcele prywatne MPWiK w Piekarach Śląskich realizuje wyłącznie odcinek jak wyżej w pkt-cie 1. W takim przypadku uzyskanie służebności gruntowej w zakresie przebiegu instalacji kanalizaci sanitarnej oraz realizacja robót należy do właściciela przyłączanego budynku.

    ══════════════════════════════════════════════════════════════════