- Tablice informacyjne w rejonie prowadzonych robót.

 

    Fundusz Spójności (zwany również pod nazwą Funduszu Kohezji), powstał na mocy art. 161 Traktatu z Maastricht ustanawiającego Unię Europejską. Wraz z funduszami strukturalnymi zaliczany jest do instrumentów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Powyższy Instrument finansowy został powołany do życia przez Radę Unii Europejskiej Rozporządzeniem nr 1164/94/WE z dnia 16 maja 1994r., którego postanowienia weszły w życie 26 maja 1994r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju gospodarczego oraz dysproporcji w warunkach życia ludzi w krajach oraz regionach Unii Europejskiej.

   Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej w państwach Unii Europejskiej. Celem nadrzędnym Funduszu Spójności jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.

   Przedsięwzięcia wspomagane przez Fundusz Spójności muszą należeć do jednego
z dwóch sektorów:

Sektor środowiska - projekty zapewniające osiągnięcie celów określonych w Traktacie WE,
                                w szczególności projekty zgodne z priorytetami ochrony środowiska,
                                zgodnymi z odpowiednimi planami działania na rzecz ochrony
                                środowiska i trwałego rozwoju, FS daje pierwszeństwo projektom
                                z zakresu zaopatrzenia w wodę pitną, oczyszczania ścieków
                                i usuwania odpadów stałych,

Sektor transportu – projekty ustanawiające i rozwijające infrastrukturę transportową,
                                określoną w wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci
                                transportowych.

   W zakresie strategii środowiskowej celem Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej.

   Priorytety jakie są realizowane przy wsparciu z Funduszu Spójności w ochronie środowiska przedstawiają się następująco:

 - poprawa jakości wód powierzchniowych (budowa i modernizacja kanalizacji, oczyszczalni
   ścieków),
 - polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,
 - racjonalizacja gospodarki odpadami,
 - ochrona powierzchni ziemi.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Spójności dostępne są na stronie:

                      Fundusz Spójności: http://www.funduszspojnosci.gov.pl

Urząd Miasta Piekary Śląskie Z-05 Z-03 Z-05 Z-06 Z-04 Z-05 Z-05